Материјална Евиденција и Производство

Материјалната Eвиденција поврзува и содржи деловен софтвер кој се грижат за движењата, количините и салдата на материјалите, полупроизводите и готовите призводи во претпријатието. Тука е опфатена големопродажбата и малопродажбата. Посебен дел од Материјалната евиденција е евиденцијата на производствениот процес (работни налози, нормативи....). Целокупниот деловен софтвер кој е дел од оваа категорија е поврзан во интегриран систем - Business Mediator, а исто така секој деловен програм може да работи самостојно.