Услужни Дејности

Услужни Дејности како категоријата на деловен софтвер, ги опфаќа деловните програми за брза и точна евиденција на услугите. Во делот на услугите спаѓаат деловни програми за Регистрација на возила, Технички Преглед, Авто школа, Туристичка агенција, Евиденција на студенти по домови,... Деловниот софтвер од оваа категорија е изработен по порачка на клиентите и е изработен према нив потреби и во склад со законски норми и регулативи. Сите деловни програми можат да работат самостојно односно поврзани во интегриран систем со централизирана база на податоци.