Финансиска Евиденција

Финансиска Евиденција го опфаќа целокупениот процес на финансиски движења во едно претпријатие. Во оваа категорија на деловен софтвер вклучени се деловни програми за водење на финансиските текови (Финансово работење - Салда/Конти, Благајничко работење, Фактури, Пресметка на Плата, Книга на Влезни Фактури со Вирмани, Основни Средства,...). Деловните програми кои спаѓаат во категоријата финансиска евиденција, можат да работат самостојно и да се меѓусебно поврзани во интегриран систем со централизирана база на податоци.