Благајничко Работење

 

Благајничко Работење

Програм за Благајничко Работење кој прави автоматски каса прими, каса исплати, благајнички дневник со автоматски пренос и затворање. Програм за Благајнa кој истовремено работи со повеќе дневници како денарски така и девизни. Дневниците можат да бидат повеќе дневни.

Програмот Благаничко Работење е наменет за неограничен број на фирми. Пристапот до податоците и функциите на програмот се ограничени во зависност од привилегијата на корисникот. Програмот за благајничко работење може да работи самостојно или во склоп на интегриран систем со другите програми. Благајничко Работење подржува мрежно работење (повеќе корисници на различни машини со централизирани податоци). Програмот благајничко работење содржи Трошковник (извештај) за направени трошоци по лица. 

Трошковникот може да се добие по разни основи, што зависи од тоа како се внесени податоците. Можете да добиете вкупно потрошено гориво за одреден период или по одреден човек. Истото може да се добие и за сите други трошоци кои се евидентираат преку благајна.

 

Blagajnicko Rabotenje - PocetnaBlagajnicko Rabotenje - BlagajnaBlagajnicko Rabotenje - Kasa PrimiBlagajnicko Rabotenje - Kasa IsplatiBlagajnicko Rabotenje - Kasa Isplati