Фактури / Фактурирање

 

Фактури - Профактури

Програмa за изработка и печатење на фактури.

Програм фактури наменет за изготвување на фактури (услуги, материјално работење...). Програмот фактурирање исто така опфаќа правење на профактури и нивно автоматско пренесување во фактури. Програмот фактури е наменет за неограничен број на фирми. Пристапот до податоците и функциите на апликацијата се ограничени во зависност од привилегијата на корисникот.

Програмот за фактурирање може да работи самостојно или во склоп на интегриран систем со другите програми и пакети. Програмот фактури подржува мрежно работење (повеќе корисници на различни машини со централизирани податоци).

Во делот за плаќање на фактури, можат да се евидентираат делумни плаќања, па така се формира картица на плаќања за секоја фактура. Прегледите кои се добиваат од фактурирањето се од голема помош бидејќи ги даваат сите податоци за доспеаност, задоцнето плаќање, недоплатеност,... за секоја фактура, што е од посебно значење за менаџментот на секоја фирма.

Фактурирање може да се врши директно од Материјално работење (испратница => фактура), од Малопродажба - Продавница (сметка => фактура), од Регистрација на возила (потврда => фактура),  од Туристичка агенција (аранжман => фактура),... 

 

 

Pocetna - FakturiFakturi - Vlez vo FakturiFaktura - Vnes Na PodatociFakturi - Plakanje FakturaFakturi - IzvestaiFakturi - Izvestaj Za Dospevanje Na FakturiOpsta Faktura